معاون اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

37
خورنا: معاون اداره کل راه و شهرسازی خوزستان خواستار تامین اعتبار برای احداث جاده دسترسی امامزاده مرتضی علی شهرستان شوشتر شد. جهانبخش امانی اظهار کرد: تلاش زیادی برای احداث جاده امامزاده مرتضی‌علی شهرستان شوشتر شده است اما در تامین اعتبار…