معاونین استاندار خوزستان

37
خورنا: با مشخص شدن معاونین استاندار خوزستان، این روزها بازار گمانه زنی و صد البته پیگیری ها به جهت معرفی مدیران کل و روسای ادارات داغ است. با مشخص شدن معاونین استاندار خوزستان، این روزها بازار گمانه زنی و صد…