معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول

خورنا: شهردار دزفول طی حکمی ˈ روح اله بهشتی فردˈ را به سمت سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی این شهرداری منصوب کرد.  در حکم صادره از سوی ˈمحمدرضا کرمی نژادˈ شهردار دزفول ، بر گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح شهر از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی این شهرداری تاکید…