معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری آبادان

37
خورنا: شهردار آبادان با انتصاب ˈ محمدرضا خالقی زاده ˈ به سمت معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری گفت: فعالیت های فرهنگی شهرداری آبادان گسترش می یابد. به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈ محمودرضا شیرازی ˈ چهار شنبه در آیین…