معافیت مالیاتی کارکنان آبادانی

خورنا: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیر دولتی در محدوده منطقه آزاد اروند به عنوان نخستین مزیت قابل اجرای است. شهرهای آبادان و خرمشهر حصار کشی می شودمدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به افزایش محدوده این منطقه، شهرهای آبادان و خرمشهر حصارکشی می شود. اسماعیل…