معافیت مالیاتی آبادانی ها

37
خورنا: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیر دولتی در محدوده منطقه آزاد اروند به عنوان نخستین مزیت قابل اجرای است. شهرهای آبادان و خرمشهر حصار کشی می شودمدیرعامل سازمان…