معارفه رییس جدید کانون فرهنگی-تربیتی سید احمد خمینی(ره) اندیمشک

 خورنا : معارفه رییس جدید کانون فرهنگی-تربیتی سید احمد خمینی(ره)با حضور معاونان آموزش و پرورش ، آقای یاقوت پور به عنوان رییس جدید کانون فرهنگی-تربیتی سید احمد خمینی (ره) معرفی شدند. در این مراسم آقای پرمو معاون آموزشی در خصوص رویکرد آموزشی و پرورشی مطالبی را بیان…