مطالعاتی کارشناسی پل سوم خرمشهر

خورنا: رئیس شورای شهر خرمشهر گفت: مراحل مطالعاتی کارشناسی پل سوم خرمشهر برای تعیین نقطه مورد نظر احداث آن در حال انجام و پیگیری است. سید جواد ادریس پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به نسبت پیشرفت جمعیت خرمشهر و همچنین افزایش ترافیک نسبت به سالهای گذشته بودن تنها دو پل بر روی رودخانه کارون کافی…