مصوبات شورای شهر هویزه

خورنا: شورای شهر هویزه از تصویب طرحی جهت ایجاد پارکینگ در بازار و کنار بانکهای این شهر خبر داد. به گزارش خورنا، شورای شهر هویزه جهت دست یابی به برخی اهداف خدماتی و عمرانی اقدام به تصوب درخواست های مورد نظر شهرداری کرد. طی جلسات مختلف شورای شهر هویزه مجوز به مزایده گذاشتن واحدهای عمومی…