مصوبات شورای شهر اندیمشک

خورنا: کرامت میری از اعضای شورا شهر اندیمشک از افزودن ۴ دستگاه اتو مبیل به سیستم خدمات شهرداری اندیمشک خبر داد . وی گفت : شورای شهر اندیمشک با درخواست شهردار مبنی بر خرید دو دستگاه وانت پیکان جهت تجهیز اجرائیات شهردار ی اندیمشک بدلیل نیازم مبرم این واحد موافقت نمود. وی هم چنین افزود :…