مصطفي هنرمنديان

خورنا: مصطفي هنرمنديان اظهاركرد: سال‌گذشته سطح زيركشت كنجد 800 هكتار بوده كه در اين فصل به سه هكتار رسيده است. وي افزود: استقبال كشاورزان از محصول كنجد در سال جاري خوب بوده و قرار است علاوه بر كنجد محصولات ديگري همچون ذرت دانه‌اي و علوفه‌اي، سورگوم، ماش، لوبيا، صيفي‌جات و برنج امسال كشت شود. مدير…