مصرف شیشه

37
خورنا: امروز شهر اهواز شاهد حادثه ای دلخراش بود ماجرا از این قراراست که مردی که اعتیاد به شیشه یکی از خطرناک ترین مواد مخدر داشت با اسلحه شکاری همه فرزندان وهمسرش را کشت. این مرد…