مصالحه غیر قانونی در سال های قبل شهرداری اندیمشک

۲۵۲۶۵۱۵_۵۱۴

یرسی مشکلات شهرداری اندیمشک با حضور رییس دادگستری خوزستان

خورنا – مسائل و مشکلات شهرداری اندیمشک با حضور رییس کل دادگستری خوزستان بررسی شد. به گزارش خبرنگار ایرنا فرهاد افشار نیا رییس کل دادگستری…