مشکل سوخت

37
خورنا: مسئول پخش فراورده های نفتی بهبهان گفت: به دلیل اینکه ماشینهای سوخت گیری بهبهان به صورت ثابت توسط رانندگان بهبهانی تامین می شود، این مشکل در بهبهان کمتر از شهرهای دیگر است. ابوالقاسم اسدی اظهار کرد: سوخت خوزستان و…