مشکل جدی بهداشتی

خورنا: مسمومیت با سرب یک مشکل جدی بهداشتی است که اغلب در کودکان رخ می‌دهد و می‌تواند باعث آسیب به مغز،‌ کلیه‌ها و دیگر ارگان‌های بدن شود. به گزارش خورنا از اهواز؛ مسمومیت با سرب یک مشکل جدی بهداشتی است که اغلب در کودکان رخ می‌دهد و می‌تواند باعث آسیب به مغز،‌ کلیه‌ها و دیگر ارگان‌های…