مشکلات کشتی اندیمشک

خورنا- امروز توفیقی حاصل شد تا با حضور در باشگاه کشتی کوی شهدا،علاوه بر سعادت دیدار بزرگان و قهرمانان دردمند این دیار،مشکلات آنان را نظاره گر باشم و راوی دردهایی شوم که شنیدنش گوشی شنوا می خواهد. مشکلات کشتی اندیمشک بسیار زیاد است اما در اینجا تنها به یک موضوع اشاره خواهم کرد،که نمونه ای از خروارها مشکل کشتی و…