مشکلات کشتی اندیمشک

خورنا- امروز توفیقی حاصل شد تا با حضور در باشگاه کشتی کوی شهدا،علاوه بر سعادت دیدار بزرگان و قهرمانان دردمند این دیار،مشکلات آنان را نظاره گر باشم و راوی دردهایی شوم که شنیدنش گوشی شنوا می خواهد. مشکلات کشتی اندیمشک…