مشکلات شوشتر

خورنا: شهرستان شوشتر باجمعیت300هزارنفری دومین شهرکارگری خوزستان ازجمله شهرهای قدیمی ایران وبلکه جهان است وبخشهایی از بافت قدیمی این شهر زیر پوشش سازمان جهانی یونسکو قرار دارد و به گواه تاریخ بنای اولیه شوشتربه قبل از اسلام برمی گردد.این شهر که زمانی مرکزحکمفرمایی خوزستان بوده است،بیش از7000سال قدمت دارد و به نوشته مورخان روزگارانی جمعیت این شهرهمراه باقصبه های…