مشکلات سوسنگرد

37
خورنا: شهردار سوسنگرد گفت: این شهرستان با مشکلات فراوانی در امر شهرنشینی و امور شهری و زیست محیطی روبروست که برای رفع این معضلات باید چاره اندیشی کرد. عزیز ساعدی  عنوان کرد: مشکلات شهرستانهای استان بسیار…