مشکلات سازمان منطقه آزاد اروند

37
خورنا: به منظور رفع مشکلات سازمان منطقه آزاد اروند، طی جلسه فوری هیئت مدیره، همه اختیارات و وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند به حبیب‌رضا هادیان، عضو موظف هیئت مدیره این سازمان…