مشاور وزیر نفت و مدیر این وزرات در امور گاز رسانی به شهرهای زیر بیست هزار نفر