مشاور علمی فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی