مشاور رسانه ای دولت

خورنا: مشاور رسانه ای رییس جمهور در پاسخ به برخی انقادات از سفر روحانی به خوزستان گفت : قرار نبود ظاهر سفر روحانی شبیه سفرهای دولت قبلی شود ، بارها اعلام کردیم که نباید سفر رییس جمهور اسباب زحمت مردم  باشد. محمد رضا صادق در گفت و گو با ایران خبر ، درباره نخستین سفر استانی رییس جمهور گفت…