مشاور امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان

خورنا: مشاور امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان گفت: افزایش توانمندی جامعه نیازمند تغییر نگرش در اقتصاد است. ˈ الهه موالی زاده ˈ در نشست اشتغال و توانمندسازی جامعه در سالن جالسات فرمانداری خرمشهر افزود: بسیاری از روش ها و نگاه ها در راستای اشتغالزایی در نهادهای حمایتی نادرست بوده و باید…