مشاورین

به گزارش خورنا به نقل از سایت شهرداری اهواز صبح دیروز سید خلف موسوی شهردار اهواز در جلسه شورای معاونین ، مشاورین خود را معرفی کرد. سید خلف موسوی در این جلسه عنوان داشت: در کشورهای پیشرفته دنیا نظام نامه های جامعی برای سالمندان تعریف گردیده و بر اساس آموزه های دینی ما احترام به بزرگتر و سالمندان توصیه شده است…