مسوول مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان