مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خوزستان