مسوول دبیرخانه ناظر بر طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون