مسكن‌مهر انديمشك مشكل كمي و كيفي دارد

خورنا  : فرماندار انديمشك گفت: پروژه‌هاي مسكن‌مهر شهرستان مشكلات كيفي و كمي دارد و در حال حاضر بيشترين مشكلات مردمي و انتقادي مطرح مربوط به پروژه‌هاي مسكن‌مهر است. حميدرضا گودرزي اظهاركرد: جانمايي پروژه‌هاي مسكن‌مهر مناسب و صحيح نبوده است كه اين مساله دسترسي به تاسيسات آب، برق و مخابرات را با مشكل مواجه مي‌كند. وي افزود: سايت‌هاي مسكن‌مهر ما شامل كوي…