مسجد سلیمان

برق

روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان

خورنا    روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، ‘سید حمید صالحی’ افزود: سهم این نیروگاه از تولید انرژی ۲۱٫۳۱ درصد مجموع تولید نیروگاه های…