مسابقات انتخابی کشتی فرنگی جوانان خوزستان برگزار شد