مسئول واحد بهداشت روانی اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت خوزستان