مزاحم تلفنی اورژانس دزفول

خورنا: مدیر روابط عمومی اورژانس کشور گفت : ۴۰ درصد تماس‌ های مردمی با اورژانس مزاحمت تلفنی است . در برخی شهرها مثل دزفول این میزان به ۸۰ درصد هم می‌ رسد . این مسئله موجب مشکلات شنوایی برای کارکنان اورژانس ، گیر کردن مأموران در ترافیک و دیر رسیدن به مأموریت‌ های واقعی شده است .