مرگ مظلومانه يك معلم !!!

خبر-ویژه
خورنا خبر کشته شدن یک معلم در شهرستان بروجرد افکار عمومی وجامعه بزرگ فرهنگیان کشور را متاثر وبه سوگ نشاند. محسن خشخاشی دبیر فیزیک…