مرکز فرهنگی و موزه مردم شناسی حمیدیه

خورنا: مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان گفت: درراستای ارج نهادن به فرهنگ بومی منطقه ،کوشک حمیدیه به مرکز فرهنگی برای مردم حمیدیه تبدیل خواهد شد و همه مقدمات در این زمینه فراهم شده است. حیدری خاطر نشان کرد: با توجه به وظیفه میراث فرهنگی در حفظ و احیای آثار تاریخی و پاسداشت فرهنگ بومی ، و…