مرغداری

رئیس اتحادیه مرغداران خوزستان

خورنا  : رئیس اتحادیه مرغداران خوزستان :، صنعت مرغداری را بعد از صنعت نفت، دومین صنعت کشور از نظر مالی عنوان و تصریح کرد: متاسفانه این صنعت بخاطر بی توجهی مفرط مسئولین مربوطه، الآن در حال نابودی است.   “محمدحسین زمانی” به دوبرابر شدن هزینه خرید نهاده ها اشاره و اعلام کرد: در شهریور ماه سال گذشته ارز مرجع برای…