مرزی

خورنا ‘عبدالحسن مقتدایی’ رونق کسب کار، رفاه و نیز تامین معیشت مرزنشیان برای تثبیت جمعیت مرزها و ایجاد امنیت پایدار منطقه مهم دانست و گفت توسعه اقتصادی مناطق مرزی نیاز به تصمیمات محلی وبومی با توجه به شرایط و با رعایت قانون و مقررات مربوطه دارد که اختیارات لازم استانها باید بازنگری شود. استاندار خوزستان گفت : درشرایط کنونی انباشت سرمایه…