مرحوم کافی

خورنا: جادۀ قوچان – چناران؛ صبح روز ۳۰ تیرماه ۱۳۵۷. پژویی با رانندگی شخصی بنام عنابستانی با سرعت به پیش می‌رود. سرنشینان، او را از سرعت بالا بر حذر می‌دارند اما هشدار‌ها کارگر نمی‌افتد. در همین کش و قوس‌هاست که کامیونی ارتشی ناگهان جلوی ماشین ظاهر می‌شود. کنترل ماشین در دست راننده نیست؛ برخوردی سخت و تمام…