مراکز علمی و دانشگاهی

خورنا: مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز گفت: این شرکت همواره در تعامل و همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی است.  عبدالحسین بساق زاده عنوان کرد: شرکت لوله سازی اهواز همیشه بر این بوده پیگیر و شروع کننده مطالبی باشد که در کشور نیاز است. وی افزود: برخی پروژه های جدیدی مانند تولید لوله های کیفی در کشور وجود دارد که در…