مراکز درمانی

37
خورنا: سرپرست بیمارستان نظام مافی شوش از ساماندهی پسماندهای بیمارستانی و پزشکی در این شهرستان خبر داد. صادق خوصیان اظهار کرد: زباله‌ها در بیمارستان نظام مافی شوش از مبدأ به صورت زباله‌های عفونی و عادی تفکیک می‌شوند و با استفاده…