مراکز درمانی خوزستان

خورنا: همه مردم در طول سال ممکن است به علت ابتلا به بیماری یا بروز حادثه ناچار باشند برای علاج به مراکز درمانی و بیمارستان ها مراجعه کنند اما درجه رضایتمندی مردم و اینکه آیا خدمات ارائه شده…