مراسم روز خبرنگار در اندیمشک

حذف خبرنگاران منتقد اندیمشکی در مراسم روز خبرنگار

خورنا – هادی گودرزی : روز خبرنگار نامی آشنا و ارزشمند در عرصه رسانه و خبر ؛ ضرورت توجه به نقش، اهمیت، جایگاه و خدمات موثر و بی شائبه خبرنگاران، از اصول پذیرفته شده در جهان رسانه و در قوانین کشورهای مختلف می باشد. روز خبرنگار بهانه ای است تا از انسان هایی که با سلاح قلم در زمینه…