مراسم تحلیف حسن روحانی

خورنا: نماينده دشتي و تنگستان در مجلس مي گويد: چند نماينده مجلس كه مشخص است در انتخابات اخير پشت سر چه نامزدي بوده اند، امروز براي حضور خاتمي در مراسم تحليف روحاني خط و نشان مي كشند، در حالي كه بايد بدانند حضور رييس جمهور سابق در اين مراسم به اعتبار نظام مي افزايد. سيدمحمدمهدي پورفاطمي در گفتگويي با…