مراسم افتتاح و بهره برداری از فاز اول جاده خروسی شمالی بخش خنافره شهرستان شادگا