مراسمات شبهای قدرتوسط هیئت رزمندگان وعاشقان ثارالله دزفول