مراسمات شبهای قدرتوسط هیئت رزمندگان وعاشقان ثارالله دزفول

خورنا – برنامه هایشبهای قدرتوسط هیئت رزمندگان وعاشقان ثارالله دزفول به شرح زیر برای خورنا ارسال شده است. روابط عمومی هیئت رزمندگان وعاشقان ثارلله دزفول ازبرگزاری مراسمات شبهای قدرتوسط این هیئت دردزفول خبرداد. این برنامه درسه شب۱۹،۲۱و۲۳ ماه مبارک رمضان ازساعت…