مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آبفا خوزستان

مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آبفا خوزستان

خورنا  مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آبفا خوزستان از انجام آزمایش‌های میکروبی، بیولوژیکی و آنالیزهای شیمیایی در تمام شهرهای استان بصورت روزانه خبر داد. «ملک تاج اسکندری مکوند» با اعلام این مطلب افزود: نظارت بر بهداشت آب شرب، شامل دو بخش آزمایشگاه‌ها و کنترل کیفی ۵۶ شهر استان است که آنالیزهای شیمیایی، بیولوژیکی و میکروبی شهرهایی که آزمایشگاه ندارند در…