مدیر کل شیلات خوزستان

خورنا: مدیر کل شیلات خوزستان گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون حدود یک صد تن ماهی از مزارع پرورش ماهی و دریا در استان خوزستان استحصال شده است. عبدالرحیم مغینمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از میزان کل ماهی استحصال شده حدود 50 هزار تن آن در  بخش صید و صیادی از دریا و 50 هزار تن دیگر…