مدیر کل جدید ارشاد خوزستان

37
خورنا: تاکنون چند تن از شخصیت های شناخته شده در محافل دانشگاهی و فرهنگی برای تصدی سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان مطرح شده اند که هنوز توافق قطعی درباره گزینه اصلی صورت نگرفته است.