مدیر کل جدید ارشاد استان

خورنا: تاکنون چند تن از شخصیت های شناخته شده در محافل دانشگاهی و فرهنگی برای تصدی سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان مطرح شده اند که هنوز توافق قطعی درباره گزینه اصلی صورت نگرفته است. یکی از جدی ترین نامزدها دکتر علی حسین حسین زاده بود که به دلیل نامزدی وی برای مدیریت دانشگاه آزاد…