مدیر کل بانوان، استانداری

37
خورنا: استاندار خوزستان در دیدار  با نخبگان عرب استان، وعده داده بود مدیر کل امور بانوان استان را از میان  یکی از بانوان عرب منصوب کند. در آن جلسه قرار شد جمع حاضر سه نفر را برای این انتصاب…