مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

37
خورنا: مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به اینکه اقامت اتباع غیر مجاز در استان خوزستان ممنوع است گفت: وجود دفتر فرعی یا اقماری کمیساریای عالی در امور پناهندگان سازمان ملل متحد در…